Z histórie

1V zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v Nitre na Novozámockej ulici bol na slávnostnej bohoslužbe 25. júna ordinovaný k plnej kazateľskej službe Milenko Vučetić, kazateľ zborov v Nitre, Nových Zámkoch, Leviciach, Zlatých Moravciach a skupiny v Komárne.

Ordinácia k plnej kazateľskej službe je významnou udalosťou v živote kazateľa, jeho rodiny, zborov, Slovenského združenia i Česko-Slovenskej únie CASD. Ordináciou dáva cirkev jasne najavo, že rozpoznala u daného človeka obdarovanie ku kazateľskej službe v celej jej šírke. Ordinácia kazateľa neznamená, že dotyčný kazateľ, ktorého sa týka, je dokonalý. Ordinácia zdôrazňuje, že kazateľstvo chápe ako svoje poslanie, povolanie od Boha a cirkvi, ako svoju službu Bohu a ľuďom.

7 Vučetić sa narodil v roku 1961 v dedinke Aradáč v Srbsku, kde prežil svoje detstvo i dospievanie. Základnú školu navštevoval v Aradáči a následne na to úspešne absolvoval štúdium na strednej škole ekonomickej v meste Zrenjanin. Po ukončení strednej školy študoval ekonómiu a zároveň aj hrával v rôznych hudobných kapelách. Hudba zvíťazila nad ekonómiou, preto sa do roku 1987 živil ako hudobník.

V roku 1986 sa oženil  a so svojou manželkou Vericou Kurjak a ešte v tom roku sa tešili z narodenia syna Dejana. V nasledovnom roku sa zamestnal ako bankový úradník a pracoval v tejto pozícii až do roku do roku 1999. Počas svojej práce začal študovať Bibliu, čo vyústilo do krstu a pripojil sa k Cirkvi adventistov siedmeho dňa 19. júna 1993. V zbore, v ktorom bol pokrstený, sa hneď zapojil do misijnej služby, založil s priateľmi hudobnú kapelu, s ktorou chodili po celom Srbsku, hovorili ľuďom svoje skúsenosti a spievali duchovné piesne.

29 CASD v Srbsku ho na jeseň 1999 pozvalo pracovať ako biblického pracovníka (kazateľ laik) v mestách Kovačica a Padina. To pozvanie prial, ale o rok (2000) bol presťahovaný aby pokračoval v službe na juhu Srbska v mestách Bukovče, Negotin a Slatina, kde slúžil do roku 2007. Následne na to ho znovu povolali späť na sever, aby v Kovačici a Padine pokračoval v službe kazateľa laika. Bohoslužby prebiehali v slovenčine. Počas svojho pôsobenia v týchto slovenských mestách spolupracoval so Slovenským združením CASD, čo mu umožnilo v roku 2010 spolupracovať v evanjelizačných činnostiach s manželmi Jozefom a Máriou Kučerovcami. O rok ho navštívili  knižní evanjelisti zo Slovenska manželia Vítězslav a Viktória Fischerovci. Výsledkom tejto cezhraničnej spolupráce bol aj krst manželského páru Strakušek z Kovačici.

IMG_20170624_113948_1V roku 2011 nastúpil brat Vučetić ako študent diaľkového štúdia na Teologickom seminári Česko-Slovenskej únie CASD na Sázave. Zároveň prijal pozvanie slúžiť ako kazateľ na juhu stredného Slovenska vo zboroch Lučenec, Fiľakovo, Rimavská Sobota a Slovenské Ďarmoty. Jeden rok spolupracoval s bratom kazateľom Jozefom Kučerom a  potom dva roky s  bratom kazateľom Michalom Fulierom. Počas svojej služby v tejto oblasti so svojimi spoluveriacimi organizoval mnohé aktivity – evanjelizačné prednášky, tradičnú Lučeneckú MUZIČKU, motivačné víkendy a stretnutia v rámci oddelenia Kresťanského domova. Vo svojej službe prežíval veľkú radosť z rozhodnutia desiatich spoluveriach, ktorí sa rozhodli odovzdať svoje životy Pánu Bohu prostredníctvom krstu ponorením.

Nové obdobie v jeho živote prišlo v roku 2016, keď sa s manželkou presťahovali do Nitry. Tu mu boli pridelené zbory Nitra 1, Nitra 2, Nové Zámky, Levice, Zlaté Moravce a skupina v  Komárne. V roku 2017 sa mu konečne splnila aj jeho dlhodobá túžba a úspešne ukončil štúdium na Teologickom seminári.

13 Voľný čas venuje hudbe, ktorú miluje a  rád si zahrá na gitare. Snaží sa spolu s hudobnou skupinou z  Lučenca byť účastníkom na MUZIČKE, ktorá sa tam už tradične organizuje. Od 5.2. 2017 sa stal aj šťastným starým otcom, a tak sa bude venovať voľné chvíle, ktoré mu zostanú aj vnučke Lare.

Predseda Česko-Slovenskej únie CASD Mikuláš Pavlík vo svojej kázni poukázal na základe biblického príbehu Mojžiša, že Pán Boh je ten, ktorý zo svojej milosti povoláva svojich služobníkov do úzkeho vzťahu s NÍM, poveruje ich ku službe a odstraňuje všetky prekážky, ktoré človekovi bránia komunikovať s Pánom Bohom a toto pozvanie prijať.

18 Ordinovaný kazateľ Milenko Vučetić vo svojom príhovore vyjadril túžbu vo svojej kazateľskej službe nachádzať všetky horiace kry a pozorne načúvať Hospodinovi, keď bude k nemu prehovárať a nechať réžiu svojho života i služby v JEHO rukách.

Predseda Slovenského združenia CASD Bohumil Kern vo svojej kázni zdôraznil dôležitosť jednoty vo vzťahu k Bohu a k blížnym, ku ktorým máme pristupovať so súcitom, motivovaní láskou a prejavovať k nim milosrdenstvo vo všetkej pokore a bez pripisovania si akýchkoľvek zásluh. Nie sme tu preto, aby sme slúžili a žili sami pre seba. Ježiš nás vyzýva, aby sme slúžili a žili pre druhých.

34

14

33

6

37

30